Regulamin konkursu „Kobiece Podróże”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz REGON 142742958, kapitał zakładowy w wysokości 311.005.000,00 zł (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S. A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011286, REGON 870514656, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.640.000,00 PLN, wpłaconym w całości („Fundator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2013 r. o godzinie 00:00:01 a kończy się dnia 5 września 2013 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”) które:

a. mają ukończone 18 lat,

b. wykonają zadanie konkursowe, polegające na opisaniu swojej najciekawszej podróży oraz przesłaniu co najmniej jednego zdjęcia z tej podróży (dalej „Zadanie konkursowe”),

c. prześlą Zadanie konkursowe za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego.

2. Nadesłane przez Uczestnika za pośrednictwem formularza konkursowego elementy (imię/nick Uczestnika, adres e-mail oraz wykonane Zadanie konkursowe) zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Adres e-mail nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Zdjęcia mogą być nadesłane w formacie jpg, png lub gif. Maksymalna objętość jednego pliku to 3 MB. Można przysłać maksymalnie 20 zdjęć w ramach jednego Zgłoszenia.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia całego Zgłoszenia lub określonych zdjęć przesłanych w ramach tego Zgłoszenia.

5. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych w związku z naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

3. Wszystkie Zgłoszenia dostarczone przez Uczestników zostaną zamieszczone w galerii konkursowej w serwisie www.kobiecepodroze.o2.pl (dalej „Serwis”).

4. W Konkursie zostaną wyłonieni:

a) jeden zwycięzca nagrody I stopnia,

b) dwudziestu zwycięzców nagrody pocieszenia.

5. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność w wykonaniu Zadania konkursowego, w tym atrakcyjność przesłanego przez Uczestnika zdjęcia lub zdjęć oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zgłoszenie.

6. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę (tym samym lub innym Zgłoszeniem), Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa wybierze innego Uczestnika stosując kryteria wskazane w ust. 5.

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w formularzu konkursowym nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wraz z powiadomieniem każdy zwycięzca nagrody pocieszenia otrzyma listę przewodników turystycznych, spośród których powinien wybrać jeden, który chce otrzymać jako nagrodę pocieszenia. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres paulina.sygnatowicz@firma.o2.pl następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu kontaktowego,

c. adres uczestnika w Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda,

d. tytuł wybranego przewodnika (w przypadku zwycięzcy nagrody pocieszenia).

8. W przypadku niepodania przez zwycięzcę danych wskazanych w ust. 7 lit. a)-c) w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. W przypadku niepodania przez zwycięzcę informacji wskazanej w ust. 7 lit. d) Fundator zastrzega sobie prawo przekazania zwycięzcy dowolnie wybranego przez siebie przewodnika. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

9. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom przez Fundatora pocztą kurierską na koszt Fundatora.

10. Organizator ani Fundator nie pokrywają, żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją nagrody, chyba że wynika to bezpośrednio z Regulaminu.

11. Fundator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagrody będą przesyłane i wydawane wyłącznie do rąk zwycięzcy. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy oraz wyróżnionego (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

12. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa zastosuje kryteria wskazane w ust. 5.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Fundatora jego zobowiązań objętych niniejszym Regulaminem.

§ 4 Nagrody

1. Fundator przewidział następujące nagrody w Konkursie:

a) jedną nagrodę I stopnia,

b) dwadzieścia nagród pocieszenia.

2. Nagrodą I stopnia jest bon o wartości 3 000 zł (trzech tysięcy złotych) na zakup wycieczki w biurze podróży Rainbow Tours oraz zestaw higieniczny marki Bella o wartości 50 zł. Wartość nagrody I stopnia to 3 050 zł (trzy tysiące i pięćdziesiąt złotych).

3. Poza nagrodą rzeczową zwycięzca nagrody I stopnia otrzyma od Fundatora dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 340 zł; z tym że kwota ta nie zostanie wypłacona bezpośrednio zwycięzcy, lecz przekazana do właściwego urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego od otrzymanych nagród.

4. Nagrodą pocieszenia przewodnik turystyczny wydawnictwa Bezdroża lub Michelin wybrany przez zwycięzcę z listy przewodników udostępnionej przez Fundatora oraz zestaw higieniczny marki Bella. Łączna wartość nagrody pocieszenia to 100 zł (sto złotych).

5. Wizualizacje nagród zamieszczone w Serwisie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy. Wizualizacje mogą różnić się od nagród ostatecznie przekazanych Uczestnikom.

6. Fundator będzie uwzględniał preferencje zwycięzców co do nagrody pocieszenia. W tym celu Fundator dołoży starań aby zwycięzca otrzymał jako nagrodę pocieszenia taki przewodnik, jaki wskazał zgodnie z § 3 ust. 7 lit. d). W przypadku jednak, gdy przekazanie zwycięzcy wybranego przewodnika okaże się niemożliwe lub utrudnione, w szczególności w przyczyn niezależnych od Fundatora, Fundator zastrzega sobie prawo przekazania temu zwycięzcy innego przewodnika, o tej samej bądź wyższej wartości.

7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody na jej równowartość w formie pieniężnej.

8. Do realizacji bonu mają zastosowanie odpowiednio warunki realizacji bonu Rainbow Tours dostępne na stronie www.rainbowtours.pl/voucherybony.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem: o2 sp. z o.o. ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Kobiece Podróże". Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu www.kobiecepodroze.o2.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres o2 sp. z o.o., ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa.

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

5. Uczestnik przysyłając w ramach Zgłoszenia zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek osoby potwierdza, iż to jego wizerunek znajduje się na zdjęciu oraz, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z poźn. zm.) oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciu, poprzez opublikowanie zdjęcia w ramach Konkursu, na stronach Serwisu, w tym w ramach materiałów promujących produkty Fundatora a także w materiałach reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Uczestnik wyraża zgodę na to, że zdjęcie będzie wykorzystywane w celach reklamowych i promocyjnych. Uczestnik przesyłając zdjęcie oświadcza, iż zgadza się na to, że ww. zdjęcie w przypadku jego zamieszczenia w Serwisie może zostać opatrzone jego imieniem lub pseudonimem. Zgoda Uczestnika obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu poprzez publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w celach reklamowych (w celu reklamy i promocji Konkursu oraz produktów Fundatora) bez ograniczeń w czasie oraz bez konieczności uzyskania każdorazowej zgody Uczestnika. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w sposób określony w Regulaminie nie otrzyma żadnego wynagrodzenia.

6. W przypadku gdy przesłane zdjęcie zawiera wizerunek innej osoby niż Uczestnik, Uczestnik przesyłając takie zdjęcie w ramach Zgłoszenia potwierdza, iż uzyskał od tej osoby zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w ramach Zgłoszenia w tym na wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

7. Dostarczenie przez Uczestnika Zgłoszenia Organizatorowi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Zgłoszenie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.

8. Jeżeli jakikolwiek element Zgłoszenia (w szczególności opis najciekawszej podróży lub zdjęcie) stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Uczestnik przesyłając Organizatorowi ten element udziela niniejszym Organizatorowi na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z tego Utworu (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu, wykorzystywanie części lub całości Utworu albo każdego z utworów wchodzących w skład Utworu na wszelkich polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Serwisie, wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

9. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania i/lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą. Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.

10. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw.

11. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

12. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

13. Organizator w każdym czasie będzie uprawniony do zwrócenia się do wybranych Uczestników z ofertą nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu lub o udzielenie dodatkowej licencji (w tym licencji wyłącznej) na korzystanie z tych praw. Warunki korzystania z tych praw oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie Uczestników będzie określać odrębna umowa. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Organizatorowi przysługuje pierwszeństwo w nabyciu praw określonych w niniejszym punkcie. W razie zbycia tych praw osobie trzeciej bez umożliwienia nabycia ich na takich samych warunkach przez Organizatora, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ten sposób Organizatorowi.

14. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Podróż za podróż.
Wygraj wyprawę życia!

Pokaż najlepsze zdjęcia ze swojej podróży i podziel się
wrażeniami. Zainspiruj innych do poznawania świata!

Weź udział w konkursie

Babskie sprawy

Jak w trakcie emocjonującej wyprawy poradzić sobie w "te dni"? Poznaj zdanie ekspertów i wypróbuj niezawodną ochronę.

Zobacz poradnik
Zobacz wszystkie

Wasze podróże

Poznaj autorki

Blogerki polecają