Regulamin korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl

§ I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Kobiecepodroze.o2.pl jest o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 5272645593 oraz REGON 142742958, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.000,00 zł (dalej "Administrator"). Serwis Kobiecepodroze.o2.pl jest przygotowywany i prowadzony na zlecenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011286, REGON 870514656, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.640.000,00 PLN wpłaconym w całości (zwana dalej „TZMO”).

Administrator serwisu Kobiecepodroze.o2.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu o2 lub Administratorem.

Aktualne dane o2, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba pełnoletnia i nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Konto - założone przez Użytkownika serwisu Kobiecepodroze.o2.pl Konto. Użytkownik może korzystać z Konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie Konta) dopiero po dokonaniu rejestracji Konta w Serwisie.

3. Profil Użytkownika - miejsce w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl, zawierające informacje o Użytkowniku, dobrowolnie podane przez Użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Kobiecepodroze.o2.pl. Profil Użytkownika posiadają wyłącznie Użytkownicy posiadający Konto.

4. Serwis Kobiecepodroze.o2.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie Kobiecepodroze.o2.pl, umieszczony na stronie http://kobiecepodroze.o2.pl.

5. Serwery Administratora – serwery Administratora, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Kobiecepodroze.o2.pl i na których - w ramach serwisu Kobiecepodroze.o2.pl – zapisywane są informacje, oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie.

§ II. Zasady korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne przeglądanie treści w Serwisie oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz TZMO. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Warunkiem korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu przysługują Administratorowi, z wyłączeniem materiałów przysługujących TZMO oraz podmiotom trzecim współpracującym lub powiązanym z Administratorem lub TZMO.

6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności do:

• a) przeglądania serwisu Kobiecepodroze.o2.pl, w tym treści umieszczonych w Serwisie,

• b) wzięcia udziału w konkursach organizowanych w ramach Serwisu,

• c) dodawania w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu własnych autorskich przemyśleń, dalej zwanych „dziennikiem podróży”,

• d) dodawania w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu własnych autorskich planów podróży, dalej zwanych „trasa podróży”,

• e) dodawania w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu własnych autorskich list przedmiotów niezbędnych podczas zaplanowanej podróży, dalej zwanych „walizka”,

• f) dodawanie w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu własnych autorskich planów wydatków, dalej zwanych „koszty”,

• g) dodawanie w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu własnych autorskich zdjęć, dalej zwanych „album ze zdjęciami”,

• h) dodawanie w ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu komentarzy, wypowiedzi, opinii do treści zamieszczonych w Serwisie,

• i) umieszczania w innych Serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniania w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook.com) linków do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Kobiecepodroze.o2.pl.

7. Z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl Użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji Konta w Serwisie. Administrator różnicuje funkcjonalność serwisu Kobiecepodroze.o2.pl dla Użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji Konta. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem, mogą korzystać z Serwisu jako Użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich oznaczenia). Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem, nie mogą zapisywać w Serwisie dziennika podróży, trasy podróży, walizki, kosztów oraz albumu ze zdjęciami przy wykorzystaniu funkcjonalności opisanych w § 2 ust. 6 lit. c)-g) niniejszego Regulaminu. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem, mogą w szczególności zapisywać w Serwisie dziennik podróży, trasę podróży, walizkę, koszty oraz album ze zdjęciami przy wykorzystaniu funkcjonalności opisanych w § 2 ust. 6 lit. c)-g) niniejszego Regulaminu, administrować tak zapisanymi dziennikiem podróży, trasą podróży, walizką, kosztami oraz albumem ze zdjęciami, usuwać zapisane dziennik podróży, trasę podróży, walizkę, koszty oraz album ze zdjęciami lub w inny sposób korzystać z Serwisu. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności Serwisu w zależności od tego, czy Użytkownik jest Użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym Konto.

8. Warunkiem koniecznym dla korzystania z określonych funkcji Serwisu jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego w danym celu na stronie Serwisu, w szczególności podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wykonywania Administratora praw i obowiązków wynikających z regulaminu Serwisu oraz z przepisów prawa.

9. Zasady udziału w konkursach, o których mowa w § 2 ust. 6 lit. b) ujęte są każdorazowo w regulaminach dotyczących poszczególnych konkursów. Przez cały okres trwania danego konkursu jego regulamin jest dostępny w Serwisie.

10. Zgłoszenie przez uczestnika swojego udziału w konkursie, w szczególności poprzez zamieszczenie za pośrednictwem formularza konkursowego odpowiedzi na pytanie konkursowe lub poprzez podjęcie innej czynności wymaganej regulaminem konkursu dla wzięcia w nim udziału, oznacza akceptację przez Użytkownika treści regulaminu danego konkursu.

11. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator.

12. Dane osobowe Użytkownika udostępnione przez tego Użytkownika podczas zakładania Konta i korzystania z Serwisu podawane są przez Użytkownika dobrowolnie i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika w następujących celach:

• a) przeprowadzenia konkursów przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności zawiadomienia Uczestnika o ewentualnej wygranej w konkursie,

• b) wykonywania przez Administratora innych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa.

13. Każdy Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do treści swoich danych i dokonywania zmiany tych danych oraz prawo żądania ich usunięcia. Z prawa dostępu do treści swoich danych, do żądania dokonania zmiany lub usunięcia przetwarzanych danych Użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania, na adres Administratora: o2 sp. z o.o., ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa.

14. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego i normami społeczno-obyczajowymi. W szczególności zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego ustępu):

• a) zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,

• b) umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

• c) umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w § 2 ust. 14 lit. a) i b) Regulaminu jak również linków do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki Użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

• d) naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, w tym także podszywanie się pod inne osoby,

• e) inne zachowanie Użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego i normami społeczno-obyczajowymi, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora itp.

15. Użytkownik korzystając z funkcjonalności opisanych w § 2 ust 6 lit. c)-h) niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) ich w Serwisie.

16. Z tytułu korzystania z Serwisu Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem upoważnienia, zgody i zezwolenia.

17. Korzystanie z usług serwisu Kobiecepodroze.o2.pl jest dobrowolne.

18. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl polegające na zamieszczaniu określonych treści (w szczególności treści wskazanych w § 2 ust. 6 lit. c)-h) Regulaminu) oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach Serwisu oraz jest władny udzielić Administratorowi i TZMO określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

19. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczeniu treści w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl (w szczególności treści wskazanych w § 2 ust. 6 lit. c)-h) Regulaminu), a także za skutki udzielenia Administratorowi lub TZMO, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Administratora lub TZMO z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora lub TZMO z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych treści w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl lub z tytułu udzielenia Administratorowi lub TZMO, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Administratora lub TZMO z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub TZMO lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym ustępie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym ustępem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

§ III. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu lub zastrzeżeń zawartych w Serwisie wyłączających odpowiedzialność Administratora lub TZMO wyraźnie lub zezwalających im na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność tych podmiotów za takie działania, podmioty te nie odpowiadają również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

• a) za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

• b) za treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl w tym w szczególności treści wskazane w § 2 ust. 6 lit. c)-h) Regulaminu, zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach i szkody wynikłe z tego tytułu,

• c) z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

• d) za usunięcie w dowolnym czasie dowolnej treści, umieszczonej przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

• e) mając na uwadze darmowy charakter serwisu Kobiecepodroze.o2.pl, Administrator i TZMO w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiadają za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl były prawdziwe i aktualne. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Jednakże Administrator nie może zagwarantować, że informacje udostępnione na Stronie będą dokładne, precyzyjne, aktualne i wyczerpujące.

§ IV. Zasady dodawania przez Użytkownika dzienników podróży, trasy podróży, walizek, kosztów, albumów ze zdjęciami oraz innych treści w Serwisie Kobiecepodroze.o2.pl

1. Użytkownik korzystając z funkcjonalności opisanych w § 2 ust. 6 lit. c)-h), tzn. dodając dziennik podróży, trasę podróży, walizkę, koszty, album ze zdjęciami oraz jakąkolwiek inną treść na stronie Serwisu udziela Administratorowi oraz TZMO licencji do ich wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (dalej ustawa), w szczególności:

• a) udziela nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji dodanych dziennika podróży, trasy podróży, walizki, kosztów, albumów ze zdjęciami oraz jakichkolwiek innych zamieszczonych treści w tym Serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym, między innymi, telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym, między innymi, na nośnikach optycznych),

• b) udziela nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania dzienników podróży, tras połączeń, walizek, kosztów, albumów ze zdjęciami oraz jakichkolwiek innych zamieszczonych treści w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części).

• c) udziela nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa wykorzystywania dzienników podróży, trasy podróży, walizek, kosztów, albumów ze zdjęciami oraz jakichkolwiek innych zamieszczonych treści w celach reklamowych i promocyjnych, na potrzeby promocji Administratora lub TZMO.

2. Użytkownik udostępniając w Serwisie zdjęcie potwierdza, że to jego wizerunek znajduje się na zdjęciach lub uzyskał zgodę osób, których wizerunki znajdują się na zdjęciach, na wykorzystanie ich wizerunków w ramach serwisu Kobiecepodroze.o2.pl.

3. Z chwilą udostępnienia zdjęcia w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku lub wizerunków osób trzecich utrwalonych na zdjęciu w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl lub w innych serwisach internetowych należących do Administratora lub TZMO, jak również w celach reklamowych i promocyjnych, na potrzeby promocji Administratora lub TZMO.

4. Użytkownik dodając dziennik podróży, trasę podróży, walizkę, koszty, album ze zdjęciami oraz jakąkolwiek inną treść zaświadcza, iż jest uprawniony do niej oraz, że jest władny udzielić określonych w Regulaminie zgód. Tym samym, Użytkownik korzystając z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl poprzez dodanie dziennika podróży, trasy podróży, walizki, kosztów, albumów ze zdjęciami oraz jakiejkolwiek innej treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań Użytkownika). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

5. Dodanie w Serwisie dziennika podróży, trasy podróży, walizki, kosztów, albumów ze zdjęciami oraz jakiejkolwiek innej treści następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zamieszczonego na stronach Serwisu.

6. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem formularza zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie.

7. TZMO oraz Administrator zastrzegają sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi Użytkownikami Serwisu, którzy udostępnili określoną treść w Serwisie w celu uzyskania dodatkowych zgód Użytkownika na wykorzystanie tych treści w sposób inny niż sposoby wskazane w Regulaminie, na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość nie publikowania oraz usuwania treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje oraz sprzecznych z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikowi nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§ V. Postanowienia końcowe

1. W ramach Serwisu Administrator udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (abuse@firma.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w szczególności w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania Użytkownika. Uwagi, zastrzeżenia oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej paulina.sygnatowicz@firma.o2.pl.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, by serwis Kobiecepodroze.o2.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Kobiecepodroze.o2.pl, Administrator:

• a) nie wyklucza czasowego zawieszenia Serwisu z przyczyn od siebie niezależnych,

• b) zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Administrator,

• c) zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia Serwisu w innych przypadkach niż określone powyżej,

• d) zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia Serwisu bez podania przyczyny.

3. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będzie możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi Użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie serwisu Kobiecepodroze.o2.pl stosowną informację. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają Użytkownikowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

4. Administrator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez Użytkowników) poprzez ich umieszczanie na serwerach Administratora, w tym także przekazanych na potrzeby wzięcia udziału w konkursach. Dane mogą być usunięte przez Administratora w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Administratora prowadzenia serwisu Kobiecepodroze.o2.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Administrator zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków i identyfikowanych przez nie treści w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Administratora prowadzenia serwisu Kobiecepodroze.o2.pl.

5. Administrator oświadcza, iż wszystkie treści zamieszczane w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie są rejestrowane podobnie jak adresy IP, z jakich zamieszczenie lub wysłanie nastąpiło. Administrator oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Administratora odpowiednie uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP Użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.

6. Administrator oświadcza, iż stosowane przy ochronie Serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Administrator do korzystania z Internetu, w tym Serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca Użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne.

7. Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Kobiecepodroze.o2.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Ww. informacje służą w szczególności do logowania Użytkownika, jeśli Użytkownik wybrał opcję „zapamiętaj”. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. o2 korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl przez Użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Kobiecepodroze.o2.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie.

8. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Kobiecepodroze.o2.pl dostępne są na stronie http://www.kobiecepodroze.o2.pl/. Administrator w celu poprawiania jakości serwisu Kobiecepodroze.o2.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Kobiecepodroze.o2.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://kobiecepodroze.o2.pl/regulamin. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Kobiecepodroze.o2.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Podróż za podróż.
Wygraj wyprawę życia!

Pokaż najlepsze zdjęcia ze swojej podróży i podziel się
wrażeniami. Zainspiruj innych do poznawania świata!

Weź udział w konkursie

Babskie sprawy

Jak w trakcie emocjonującej wyprawy poradzić sobie w "te dni"? Poznaj zdanie ekspertów i wypróbuj niezawodną ochronę.

Zobacz poradnik
Zobacz wszystkie

Wasze podróże

Poznaj autorki

Blogerki polecają